EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu, lisans eğitimini 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Doktora derecesini 2014 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Merkez Sağın Tipolojisi” (Typology of the Center-Right in Turkey) konulu doktora tezi ile almıştır. Doktora eğitimi süresince TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmış, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansında sosyal ve bölgesel kalkınma konularında, Türkiye İnsan Hakları Kurumunda da İnsan Hakları alanında uzman olarak çalışmalar yürütmüştür. 2019 yılında YÖK tarafından Doçent unvanı alan Kaya Osmanbaşoğlu, Maldivler Ulusal Üniversitesinde çalışmalarda bulunmuştur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde akademik çalışmalarını sürdüren ve Sosyal İnovasyon Merkezi (ASBÜ SİM) Müdür Yardımcılığı görevini yürüten eğitmen, Türkiye siyaseti, sosyal inovasyon, insan hakları, Müslüman ülkelerde çevre politikaları gibi konularla ilgilenmektedir.

"Bu kursun amacı, gençlerin küresel anlamda gittikçe daha çok önem kazanmaya başlayan sosyal inovasyon kavramına ilişkin farkındalık geliştirmelerini sağlamaktır. Kavramsal farkındalıkları artan gençlerin, dünyadan ve Türkiye’den sosyal inovasyon örneklerini tanımaları amaçlanmaktadır. Toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıklarını artırmak kursun bir başka amacıdır. Bu bağlamda, sosyal inovasyon yapmaya motive etmek amacıyla sosyal inovasyon yapanların ortak özellikleri üzerinde durulacaktır. Kursun bir başka amacı ise, filantropi, diğergamlık (alturizm) ve vakıf perspektifleri üzerinden, daha verimli ve yenilikçi bir hayırseverlik kültürünün geliştirilmesidir. Gençlerin, toplumsal sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler üretmesini sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tanıyarak, bir başka ifade ile daha bilinçli sosyal inovasyoncular olmalarını teşvik etmek kursun bir başka gayesidir. Yenilikçi çözüm üretme süreçlerini, pratik uygulama ile toplum, iş dünyası ve teknik ihtiyaçlar bağlamında gerçekçi biz zemine oturmaya yardımcı olacak olan bu kurs, gençlerde bulunan sosyal inovasyon potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Son derslerde yapılacak atölye çalışmaları ile kursta edinilen teorik bilginin, pratiğe dönüştürülmesi için ilk adımın atılması da amaçlanmaktadır."
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı Sosyal İnovasyon Nedir?
Kurs Süresi 8/9 Hafta
Kurs Amacı Bu kursun amacı, gençlerin küresel anlamda gittikçe daha çok önem kazanmaya başlayan sosyal inovasyon kavramına ilişkin farkındalık geliştirmelerini sağlamaktır. Kavramsal farkındalıkları artan gençlerin, dünyadan ve Türkiye’den sosyal inovasyon örneklerini tanımaları amaçlanmaktadır. Toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıklarını artırmak kursun bir başka amacıdır. Bu bağlamda, sosyal inovasyon yapmaya motive etmek amacıyla sosyal inovasyon yapanların ortak özellikleri üzerinde durulacaktır. Kursun bir başka amacı ise, filantropi, diğergamlık (alturizm) ve vakıf perspektifleri üzerinden, daha verimli ve yenilikçi bir hayırseverlik kültürünün geliştirilmesidir. Gençlerin, toplumsal sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler üretmesini sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tanıyarak, bir başka ifade ile daha bilinçli sosyal inovasyoncular olmalarını teşvik etmek kursun bir başka gayesidir. Yenilikçi çözüm üretme süreçlerini, pratik uygulama ile toplum, iş dünyası ve teknik ihtiyaçlar bağlamında gerçekçi biz zemine oturmaya yardımcı olacak olan bu kurs, gençlerde bulunan sosyal inovasyon potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Son derslerde yapılacak atölye çalışmaları ile kursta edinilen teorik bilginin, pratiğe dönüştürülmesi için ilk adımın atılması da amaçlanmaktadır.
Kurs Anahtar Kelime İnovasyon, Sosyal İnovasyon, Açık fikirlilik, Orijinal Problem Çözme Becerisi, Filantropi, Diğerkâmlık, Değişim Teorisi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
DERS PLANI

Akademik literatür ve uluslararası kuruluşların sosyal inovasyon tanımları ve bu kavramın neden önemli olduğuna ilişkin genel bir farkındalık sağlama

Kavrama ilişkin farklı görüşlerden haberdar olma

Sosyal yenilikçilerin ortak özelliklerini tanıma

Yeni fikirlere açık olma

Orijinal problem çözme becerisi

Motivasyon gibi kavramların sosyal inovasyon ile ilişkisini anlama

Filantropoloji ile değişen toplumsal sorunları harmanlamanın önemi

Yaşamı anlamlandırma

Fayda odaklı olma

İzleyicilerin sosyal inovasyon süreçlerinin karakteristiklerine ilişkin değerlendirmeleri takip ederek, sosyal inovasyonun gençlerin çok uzağında olmadığını farketmelerini ve bu yönde eğer ihtiyaç varsa dönüşmelerini sağlamak sağlamak

İnsanı merkeze alan bir bakış açısına sahip olma

İyimser olma

Kaordik (kaos ve düzenin eşzamanlı birlikteliği) olma özelliklerine farkındalık kazanma

İzleyicinin gelecekte nasıl bir dünya görmek istendiğine ilişkin bir yol haritası oluşturmak

Daha az yoksulluk, daha yeşil bir dünya, sorumlu tüketim, sürdürülebilir şehirler vb. gibi konulara yönelik duyarlılığı artırma

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik-sosyal ve çevresel bileşenleri hakkında bilgi edinme

Değişim teorisine ilişkin farkındalık oluşturma

Değişimin birey, toplum, sistem ve çerçeve üzerindeki farklı yansımalarını anlama

Proje başlamadan önce de ölçüm yapmanın önemini anlama

Sosyal inovasyona giden yolda, proje döngüsü yönetimi bakış açısını ortaya koymayı öğrenme

Sorun tanımla

Sorundan en çok etkilenenleri tespit etme

Sorunla ilgili masa başı araştırmayı saha ile güçlendirme/yeniden tanımlama

Ekosistemdeki uzmanların görüşlerini alma

Prototip geliştirme

Sorundan en çok etkilenenleri tespit etme

Sorunla ilgili masa başı araştırmayı saha ile güçlendirme/yeniden tanımlama

Ekosistemdeki uzmanların görüşlerini alma

Prototip geliştirme

Geliştirilen sosyal inovasyon prototipini gözden geçirmeyi öğrenme

Sahadan alınan geribildirim neticesinde paydaşları, pazarı, kullanıcıları göz önünde tutarak projeyi yeniden tasarlama/vazgeçme

Feasible mı, istenebilir mi, geçerli mi?” sorularını sormak

İş dünyasının ihtiyaçları, insan ihtiyaçları ve teknik gereklilikler sağlanmış mı?” soruları ile bütüncül ve gerçekçi bir değerlendirme yapmak