EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. 1985-1990 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 1992’de Yardımcı Doçent, 1996’da Doçent, 2002 yılında Profesör oldu. 1998 yılında TÜBİTAK Bursu ile Ohio State Üniversitesinde (ABD) misafir öğretim elemanı olarak bulundu. 2002-2003 öğretim yılında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası birçok toplantıda Düzenleme Kurulu Üyesi, Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde alan editörü ve hakem olarak görev yaptı. 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır Vandalizm (Tahripçilik) ve Önlenmesi, Okullarda Şiddet ve Önlenmesi, Yılmazlık, Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi, Çatışma Çözme Eğitimi, Eğitimde Güdülenme (Motivasyon), 21. Yüzyılda Eğitim konularında araştırma ve yayınları vardır.

İletişim sadece insana özgü bir etkinlik değildir, hayvanlar da iletişim kurar. Ancak soyutlama yapabilme yeteneği sayesinde insanlar, sembol kullanarak kişilerarası iletişim kurarlar ve bunu da mekân ve zaman ile sınırlı olmadan gerçekleştirebilirler. Dil, bu anlamda en önemli sembol sistemidir. Başta dil olmak üzere, çeşitli işaretler, resim, heykel, müzik, dans gibi farklı semboller kullanılarak bilgi ve deneyimler kuşaktan kuşağa aktarılabilmektedir. Bu da kültür ve medeniyetin gelişmesine olanak tanımaktadır.
KURS İLE İLGİLİ
Kurs Adı İletişim Becerileri
Kurs Süresi 7 Hafta
Kurs Amacı İletişim Becerileri kursunun amacı; iletişimle ilgili temel kavramları, iletişimin amacını, özelliklerini tanıtmak ve iletişimin insan hayatındaki önemini fark ettirmek; iletişim türleri (sözlü, sözsüz, yazılı, vb.) iletişim süreci ve ögeleri, iletişim becerileri (konuşma, dinleme, okuma, yazma), iletişim çatışmaları ve çatışma çözme yöntemleri hakkında bilgi vermek, iletişim becerilerini kullanarak olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Kurs Anahtar Kelime iletişim, dil ve iletişim, iletişim becerileri, aktif dinleme, etkili iletişim, sözsüz iletişim, konuşma, empati, çatışma, problem çözme
DERS PLANI

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1) İletişimin, insan hayatındaki yerini takdir eder.

2) İnsanların farklı yollarla iletişim kurabildiğini fark eder.

3) İletişimin geliştirilebilen bir beceri olduğunu kavrar.

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1) “Kavram” oluşturmanın insana özgü ayırt edici bir özellik olduğunu kavrar.

2) Sözlü ve sözsüz iletişimde kavramların önemini fark eder.

3) İletişimle ilgili temel kavramları bilir ve bu kavramların anlamını açıklayabilir.

4) Dil ve kültürün iletişimle ilişkisini fark eder.

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1) İletişimin amacını ve işlevlerini kavrar

2) İletişim türlerini ayırt eder

3) İletişimin amacının ve işlevlerinin net bir biçimde gerçekleşmesinin (mesaj alış verişinin doğru bir şekilde gerçekleşmesi) –etkili iletişimin- önemini kabul eder.

4) Etkili iletişim için sahip olunması gereken becerileri bilir (kendini tanıma, kendini açma ve doğru ifade etme, etkin dinleme, empati, önyargılardan uzak olma, eleştiriye açık olma, sözel olmayan iletişim okuryazarı olma, vb.)

5) Etkili iletişimin ögelerinin sahip olması gereken özellikleri bilir.

6) Etkili iletişim için özellikle gönderici (kaynak) ve alıcının (hedef) nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1) Karşılıklılık içeren (eşteş) bir fiil olan “konuşmak” (dinlemek!) ile tek yönü bir fiil olan “söylemek” arasındaki farkı bilir.

2) İyi bir konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının (söylemleri ile eylemlerinin) tutarlı olmasının (içi – dışı bir olmanın) önemini bilir, bunun da güçlü bir kişiliğe sahip olmayı gerektirdiğini kavrar.

3) Her bireyin dünyayı kendi deneyimlerine göre kategorileştirerek (şemalar oluşturarak) anlamlı hale getirdiğini, dolayısıyla dinleyicilerin referans çerçevelerinin farklı olabileceğini göz önüne alarak konuşmasını düzenler.

4) Dinleyicilerin referans çerçevelerini öğrenmek için onları anlamaya (referans çerçevelerini öğrenmeye) çalışmanın önemini kabul eder.

5) İyi bir konuşmacının konu hakkında derin bir bilgi sahibi (veri, enformasyon, bilgi, kavrayış, bilgelikten oluşan bilgi hiyerarşisinin üst basamaklarında) olmasının önemini kavrar.

6) İyi bir konuşmacının sahip olması gereken kişisel özellikleri kendisi de geliştirmeye istekli olur (gözlem becerisi gelişmiş, geniş bir bilgi birikimine sahip, mantıklı bir akış içinde düşünebilme, kendi sınırlılıklarının farkında olma, dinleyicileri tanıma, özgün bir kişiliğe sahip olma, ortamın konuşma yapmaya uygun olması, vb.)

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1) Etkili bir iletişimde sözlü mesajlar kadar sözsüz mesajlar içeren ipuçlarının önemini fark eder (dokunma, mekan kullanımı, göz teması, duraklamalar, sessizlik, vb.)

2) Beden dilinin, sözsüz iletişimin bir alt dalı olduğunu kavrar.

3) Beden dilini etkili kullanmanın sağladığı yararları kavrar (iletişimin etkililiğini artırma, yanlış anlamaları ve yanılgıları azaltma, insanları daha iyi tanıma, doğru çıkarımlar yapma, vb.)

4) Beden dilinin özelliklerini bilir (duyguları yansıtır, kültüre özgüdür, kişinin ruhsal durumunu açığa vurur, temel duyguların açığa vurulmasını sağar, vb.)

5) Mimiklerin özellikle duyguların dışavurumundaki rolünü fark eder.

6) Jestlerin düşüncelerimizi ifade etmeyi güçlendirdiğini kavrar.

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1) Empati kavramını açıklayabilir.

2) Bir insanın karşısındaki bir kişiyle empati kurabilmesi için gerekli olan ögeleri (karşısındaki kişinin bakış açısını alma, onun duygularını anlama, duygu ve düşüncelerini anladığını ona ifade etme)

3) Empatik iletişimin gerçekleştiği aşamaları bilir (Kişiyi tanıma, sözsüz ipuçlarını gözlemleme, duyguları açıklamasına yardımcı olma, psikolojik durumunu hayal etme, rolüne girme, duygu ve düşünceleri iade etme)

4) Empatik iletişim kurabilmek için kişinin sahip olması gereken özellikleri sıralayabilir

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1) Kişilerarası anlaşmazlıkların, hayatın doğal bir unsuru olduğunu kavrar

2) Anlaşmazlıkların olası nedenlerini sınıflandırabilir

3) Müzakerenin bir anlaşmazlık çözme yöntemi olarak önemini kavrar

4) Müzakerenin iletişim becerilerini etkili kullanmakla ilişkisini fark eder.

Mülakatlarda dikkat edilmesi gereken noktaları bilir.